PENGENALAN

Malaysia Short-Term Employment Programme (MySTEP) merupakan inisiatif Kerajaan yang mensasarkan 50,000 peluang pekerjaan jangka pendek (kontrak) di pelbagai Kementerian, Agensi Kerajaan dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) seperti dibentangkan dalam Belanjawan 2021. Inisiatif MySTEP ini disediakan khusus buat warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas daripada pelbagai latar belakang akademik dalam usaha Kerajaan membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan memberi pengalaman kerja bagi meningkatkan kebolehpasaran pekerja di Malaysia.

Secara keseluruhannya, pada tahun 2021 MySTEP telah berjaya mencatatkan jumlah penyertaan sebanyak 64,921 yang mana telah melebihi jumlah sasaran asal sebanyak 50,000 penempatan pekerjaan. Berdasarkan prestasi serta maklum balas positif yang diterima, inisiaitif ini kini diteruskan pada tahun 2022 selaras dengan Fokus Pertama - “Rakyat Yang Sejahtera” di bawah inisiatif keempat Bajet 2022 iaitu “Menjana dan Mengekalkan Pekerjaan” bagi memulih kehidupan dan mata pencarian rakyat.

Pada tahun 2022, menerusi inisiatif JaminKerja Keluarga Malaysia (JaminKerja), MySTEP kini menawarkan sebanyak 80,000 peluang pekerjaan secara kontrak yang merangkumi 50,000 peluang pekerjaan dalam Sektor Awam dan 30,000 peluang pekerjaan dalam GLC serta rakan strategik dengan nilai keseluruhan RM1.8 billion. Di samping itu, dalam usaha untuk memastikan golongan OKU tidak dipinggirkan, Kerajaan turut mengumumkan kuota khas OKU sebanyak 1 peratus bagi pengambilan MySTEP 2022.

Melalui kerjasama erat daripada setiap Kementerian, Agensi Kerajaan dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC), Kerajaan percaya bahawa sasaran sebanyak 80,000 peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia akan berjaya dicapai.